ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (Academic Services)กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13มิ.ย. 2017, 12:46 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13มิ.ย. 2017, 9:49 AM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Apps เพื่อการปฏิบัติงาน” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 30พ.ค. 2017, 2:54 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:44 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:43 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Apps for Education” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:41 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:37 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 2 รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:34 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 1 รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 13ธ.ค. 2016, 2:32 PM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
พฤ., 22ก.ย. 2016, 11:32 AM
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้ iTunes U เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
พฤ., 22ก.ย. 2016, 11:28 AM
ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Google Apps for Student" ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
พ., 29มิ.ย. 2016, 2:10 PM
ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน ฟรี 3 หลักสูตร รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
พ., 29มิ.ย. 2016, 2:10 PM
ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ม.บูรพา เข้าอบรม Tips and Tricks MS Office 2016 ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 24พ.ค. 2016, 8:20 AM
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ม.บูรพา ร่วมอบรม ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 5ม.ค. 2016, 12:13 PM
ขอเชิญอาจารย์ ม.บูรพา ร่วมอบรม ฟรี รูปภาพของPanida Maksombut Panida Maksombut 0 Panida Maksombut
อ., 5ม.ค. 2016, 12:01 PM
ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพของAmornrat Makbodee Amornrat Makbodee 0 Amornrat Makbodee
ศ., 24ก.ค. 2015, 2:31 PM
ข้าม Facebook